شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

4,864

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,161

نسبت مشاهده بر مقاله

187.08

نسبت دریافت فایل بر مقاله

44.65

تعداد مقالات ارسال شده

59

تعداد مقالات رد شده

14

درصد عدم پذیرش

24

تعداد مقالات پذیرفته شده

25

درصد پذیرش

42

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-323 

2. ارتباط خداوند و انسان از نگاه ابن‌سینا و غزالی

صفحه 43-70

آفاق کریمی؛ مرتضی فتحی زاده؛ شاکر لوایی


5. حـــدوث عـــالم مــــــاده از دیدگاه متکلم و فیلسوف

صفحه 125-149

سیدصدرالدین طاهری موسوی؛ مریم خوشنویسان


12. بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح‌الغیب فخر رازی

صفحه 305-344

حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی