اهداف و چشم انداز

محورها و اولویت ها:

1- موضوعات تطبیقی بین ادیان و مذهب شیعه

2-موضوعات تطبیقی بین مذاهب با رویکرد شیعه

3- مطالعات تطبیقی بین کلام قدیم و جدید شیعه

4- نقد، بررسی و تصحیح رساله های کلامی شیعی

5- سیر تاریخی مباحث کلامی شیعه

6- مطالعات تطبیقی میان موضوعات کلامی از دیدگاه شیعه و دیگر مکاتب کلامی

همچنین در هر شماره یک یا دو مقاله ممکن است از میان دیگر موضوعات کلامی غیر از موارد بالا انتخاب شوند.