راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

ـ مقاله باید حاصل پژوهش علمی‌در موضوعات مرتبط با کلام تطبیقی باشد.

ـ هیأت‌ تحریریّه در رد، پذیرش و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

ـ تقدّم و تأخّر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیأت تحریریّه مشخّص می‌شود.

ـ مسئولیّت درستی مطالب مندرج در مقاله به‌عهدة نویسنده است.

ـ در هر مقاله، فاصلة خطوط 1، حاشیه از دو طرف 4 و از زیر و زبر 5 سانتی‌متر باشد و هر مقاله باید حدّاکثر در بیست صفحة A4 (با قلم B نازنین 12) و بر پایة دستور خطِّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (www.persianacademy.com) نگاشته شود.

ـ مقالات باید در محیط (Word 2007, 2010, 2013) حروف‌چینی و از طریق سامانه نشریه به نشانی jcst.atu.ac.ir ارسال شود.

ـ در صفحة عنوان، به‌ترتیب، عنوان مقاله (B نازنین 15)، زیرعنوان (B نازنین 13)، نام نویسنده / نویسندگان (B نازنین 13)، رتبة علمی‌و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (همان قلم)، چکیده (در 5 تا 8 خط)، واژگان کلیدی (5 تا 7 واژه)،‌ شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده در پاورقی آورده ‎شود. اطّلاعات مندرج در بند پیشین به زبان انگلیسی، در صفحه‌ای جداگانه آورده‎ شود.

ـ مقاله نباید کمتر از 6000 و بیشتر از 8000 کلمه باشد.

ـ تصویرها، جدول‌ها و نمودارها با مشخّصات دقیق در صفحات جداگانه آورده شود.

ـ هر مقاله باید شامل مقدّمه، مواد، روش‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد.

ـ توضیحات در انتهای مقاله به‌صورت پی‌نوشت ذکر شود.

ـ ارجاعات تمام نقل‌قول‌ها (مستقیم و غیر مستقیم) باید به‌صورت زیر تنظیم شود:

(نام‌خانوادگی نویسنده / نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

* اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و ... یا a، b، و ... پس از بی‌تا از هم متمایز شوند.

* اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت «و دیگران» نوشته شود؛ اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود؛ اثری که توسّط مؤسّسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع شود.

ـ به منابع غیر فارسی به همان زبان ارجاع شود.

ـ فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به‌ترتیب حروف الفبا و به‌صورت زیر تنظیم شود:

* کتاب‌: نام‌خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). نام کتاب. نام و نام‌خانوادگی افراد دخیل (مصحّح، مترجم، ویراستار و ...). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر. کتابی که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر. کتابی که تألیف یک مؤسّسه است: نام مؤسّسه مؤلّف. (سال نشر). نام کتاب. شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر.

* مقاله: نام‌خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشریّه. دوره / سال. شمارة صفحات مقاله.

* مجموعه: نام‌خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام ویراستار یا گردآورنده. نام مجموعة مقالات. محلِّ نشر: نام ناشر. شمارة صفحات مقاله.

* پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده. (آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی). «عنوان موضوع» [داخل گیومه]. نام و آدرس سایت اینترنتی.

ـ حقِّ چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای دوفصلنامه کلام تطبیقی شیعه  محفوظ است و نویسنده نمی‌تواند آن را به نشریه‌ای دیگر ارایه دهد.

ـ مقاله‌های دریافت‌شده، بازگردانده نمی‌شود.

 نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .
 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word