اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صالح حسن زاده

فلسفه دانشیار، علامه طباطبائی

hasanzadehatu.ac.ir

سردبیر

علی کربلائی پازوکی

کلام اسلامی دانشیار، علامه طباطبائی

karbalaei1383yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سعید انواری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

saeed.anvariatu.ac.ir

علی کربلائی پازوکی

کلام اسلامی دانشیار، علامه طباطبائی

karbalaei1383yahoo.com

صالح حسن زاده

فلسفه دانشیار، علامه طباطبائی

hasanzadehatu.ac.ir

قدرت الله قربانی

فلسفه دانشیار، دانشگاه خوارزمی

qorbani48gmail.com

صدرالدین طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ss_taheryyahoo.com

علی حاجی خانی

زبان و ادبیات عرب گروه علوم و قرآن و حدیث

ali.hajikhanimodares.ac.ir

مهدی فرمانیان

کلام ،گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشیار دانشکده مذاهب

m.farmanianchmail.ir

محمد صفر جبرئیلی

فقه و اصول ،کلام دانشیار گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ms1346yahoo.com

مدیر داخلی

سید جابر موسوی راد

فلسفه دین استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

moosavirad1yahoo.com

کارشناس نشریه

طیبه کبیری

فلسفه و کلام کارشناس دوفصلنامه کلام تطبیقی شیعه دانشگاه علامه طباطبائی

tayyebehkfgmail.com

ویراستار ادبی

شهلا داهی

ادبیات فارسی ویراستار فارسی

shahladahigmail.com
09017328670