دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-323 
2. ارتباط خداوند و انسان از نگاه ابن‌سینا و غزالی

صفحه 43-70

آفاق کریمی؛ مرتضی فتحی زاده؛ شاکر لوایی


5. حـــدوث عـــالم مــــــاده از دیدگاه متکلم و فیلسوف

صفحه 125-149

سیدصدرالدین طاهری موسوی؛ مریم خوشنویسان


12. بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح‌الغیب فخر رازی

صفحه 305-344

حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی