حـــدوث عـــالم مــــــاده از دیدگاه متکلم و فیلسوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فلسفه . دانشگاه علامه طباطبائی . تهران . ایران

2 دانشجوی دکتری کلام و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد . واحد علوم و تحقیقات . تهران

چکیده

چکیـــــده فارسی:
مقاله حاضر به منظور ارائه ی گزارشی تطبیقی پیرامون حدوث عالم ماده، براساس آرای چهار فرقه کلامی اسلامی، معتزله، اشاعره، ماتریدیه و شیعه، به ضمیمه آرای ابن سینا، ازفلاسفه ی اسلامی و مؤسس مکتب مشاء، گرد آمده است. ابتدا مقدماتی پیرامون معنی حدوث ونقطه مقابل آن، یعنی قِدم و معنی عالَم و پرسشهای اصلی بیان شده، سپس پیشینه مسأله گزارش گردیده، آنگاه آرای سران فرقه های مذهبی اهل سنت، یعنی معتزله، اشاعره و ماتریدیه، با استناد مستقیم به گفتار یک تن از رؤسای هر یک ازسه فرقه اهل سنت بیان شده، و از بزرگان شیعه، گفتار چندین تن بررسی گردیده است. سپس اشاراتی به رأی ابن سینا در همین مسأله صورت گرفته و، در نهایت، این نتیجه به دست آمده که مسأله به پاسخ قانع کننده ای نمیرسد. به ناچار راه حلی موقتی، باالهام از گفته های فلاسفه، برگزیده شده، بی آنکه آن راه حل، قطعی شمرده شود.

کلیدواژه‌ها