بررسی تطبیقی معنا، حجیت و رابطه عقل و نقل از دیدگاه سیدمرتضی و علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

مساله تحقیق؛رویکرد جریانهای کلامی و فلسفی جهان اسلام در بهره گیری از عقل و رابطه میان آن و نقل، متفاوت بوده است.با توجه به اهمیت نظرات سیدمرتضی و علامه طباطبایی در خصوص معنا، حجیت و رابطه عقل و نقل، سعی نمودیم به صورت تطبیقی این مساله را از دیدگاه این دو بزرگوار بررسی نماییم.روش تحقیق؛پژوهش حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی عنوان این پژوهش تا رسیدن به نتیجه مطلوب پرداخته است.یافته های تحقیق؛سید مرتضی،عقل را به معنای مجموعه علومی می داند که برای مکلّف حاصل می‌شود.علامه،عقل را به ‌معنای قوه شناخت انسان، و از آن به حقیقتِ نفسِ انسانِ مدرِک یاد می‌کندو معتقد است زمانی عقل، ادراکِ درستی خواهد داشت،که فطرتِ انسان،آلوده به گناهان نشده باشد. از دیدگاه این دو بزرگوار، حجیت عقل ذاتی آن است و از منابع معرفت به شمار می رود. از دیدگاه ایشان، هر کدام از عقل و نقل، ضمن آن که دارای قلمروِ خاصِ خود، می باشند ولی در موارد زیادی،مویدیگدیگرند.ایشان در بحث تعارض عقل و نقل، دیدگاهی مشابه دارند.

کلیدواژه‌ها