نقد دیدگاه های سلفی رشید رضا در زمینه شفاعت در تفسیر المنار با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبائی در المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه معارف . دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

رشید رضا ضمن بررسی آیات مربوط به شفاعت می گوید آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه در قیامت شفاعتی وجود ندارد و تنها نجات دهنده بشر اعمال نیک او می باشد. به باور رشید رضا بین آیات شفاعت هیچگونه ناسازگاری وجود ندارد. ایشان با بیان استدلال عقلی بر نفی شفاعت می گوید شفاعت نزد حاکمان دنیایی یا بر پایه ی جهل است یا بر پایه ی عدم عدالت و هر دو حالت در مورد خداوند منتفی است.علامه طباطبایی معتقد است آیات قرآن برای تبیین مساله شفاعت کفایت می کند و با بررسی دقیق آیات قرآن می توان دیدگاه قرآن در این زمینه را استخراج نمود. اینکه در برخی از آیات به کلی شفاعت مردود شده دلیلش این است که خداوند می خواهد شفاعت استقلالی را نفی کند و آیاتی که دلالت بر وجود شفاعت با اذن الهی دارد وجود شفاعت را به صورت غیر استقلالی و با اراده خداوند اثبات می کند.از نظر علامه، شفاعت فرصتی برای رحمت گری خداوند در قیامت است و با شفاعت، نه جهلی از خدا بر طرف می شود و نه به خدا منفعتی می رسد. شفاعت علاوه بر اثر اخروی اثر دنیایی نیز دارد تا مردم به سمت شفیعان سوق داده شوند.

کلیدواژه‌ها