جایگاه آیه مباهله در مطالعات کلامی فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

آیه مباهله ، جزو نمایان ترین آیاتی است که از د یر باز در متن گفتگوهای کلامی فریقین رایج بوده است.متکلمان امام ی بر آن بوده اند که در پرتو دلالت معنایی آیه مباهله ، پشتوانه ای قرآنی برای بنیان هایمرامی شیعه فراهم سازند. امامت، برترین بودن امام و عصمت او از درخشان ترین دریافت هایی است که در پژوهش های کلامی شیعه از آن یاد شد ه است.اما در برابر آن ،متکلمان اهل سنت تنها اثبات پیامبری ، و نه دیگر گونه های معنایی که شیعه بدان استناد می جوید؛ بر تافت ه است و در پیمایش کلامی خویش ، کوشیده است با رویکردی سلبی ، با ا نگار ه ای چون پیامبر،مقصود معنایی انفسنا، کودک بودن حسنین و برتری مفضول بر فاضل، دلالت آیه را در اندازه یک فضیلت فرو کاه ن د . باری متکلمان اما می با بهره گیری از ادله عقلی،نقل های روایی، دریافت های تفسیری ، قواعد ادبی و گزارش های تاریخی در جایگاه دفاع از گونه های معنایی آیه مباهله ایستا ده اند

کلیدواژه‌ها