نویسنده = علیرضا فارسی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-7

علیرضا فارسی نژاد؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ علی طاهری دهنوی