داوران

 

نام داور سمت / سازمان
اسماعیل اثباتی گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی اخوان
علیرضا اشتری تفرشی
سعید انواری عضو گروه فلسفه
حمیدرضا بصیری عضو گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی
زری پیشگر
محسن حبیبی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
صالح حسن زاده
کاووس روحی برندق
محمد شعبان پور
علی صادقی نژاد فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
سعید طاووسی
قدسیه علی اوسط
مهدی فرمانیان معاون پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
قدرت الله قربانی
مجید قربانعلی دولابی
رحیم کارگر
علی کربلایی پازوکی عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی
علی کربلایی پازوکی
علی کربلائی پازکی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسن مرادی
مسعودیان مسعودیان دانشگاه علامه طباطبایی
سید علی ملکیان دانشجو/دانشگاه قم
محسن موحدی اصل دانشگاه قم
سید جابر موسوی راد استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حسین هوشنگی