نویسنده = فاطمه السادات حسینی محمود آبادی
تعداد مقالات: 1
1. قرائت‌های مختلف از حیات جسمانی عیسی(ع) در قرآن و عهد جدید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 300-267

مهدی بهنیافر؛ فاطمه السادات حسینی محمود آبادی