پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه (JCST) - فرایند پذیرش مقالات