پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه (JCST) - اهداف و چشم انداز