مقایسه مفهوم جامع خدا در قرآن با مفهوم جامع خدا در کتب مقدس سایر ادیان الهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه فقه، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مفهوم جامع خدا در قرآن کتاب مقدس مسلمانان با عنوان «اَلله»، در اَوِستا، کتاب مقدس زرتشتیان، با عنوان «اَهورامَزدا»؛ در تورات کتاب مقدس یهودیان، با عنوان «یهوه» و در اِنجیل کتاب مقدس مسیحیان، با عنوان «پدر آسمانی» مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف یافتن نقاط افتراق مفهوم جامع خدا در قرآن با کتب مقدس سایر ادیان الهی، به روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی به مقایسه‌ پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مفهوم جامع خدا در تمام ادیان الهی اشاره به یک حقیقت دارد اما علی‌رغم داشتن نقاط اشتراک متعدد، نقاط افتراق فراوانی نیز با یکدیگر دارند؛ مفهوم جامع خدا در قرآن بیانگر حقیقتی است که در ذات، صفات و افعال، یگانه و نامحدود بوده و از هر‌گونه شباهت به مخلوقات منزّه است اما در کتب مقدس سایر ادیان الهی اعم از زرتشتی، یهودی و مسیحی بیانگر حقیقتی است که در ذات یگانه نیست، در صفات محدود و انسانی بوده و شریک دارد، در افعال نیز محدود بوده و سطح افعال او در حد افعال بشری پایین آمده است.

کلیدواژه‌ها