تحلیل و نقد دیدگاه سروش در باره مرجعیت علمی امامان پس از پیامبر(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب، سر دبیر فصلنامه شیعه پژوهی

چکیده

از بدو پیدایش مسئله امامت شیعیان با استناد به سخنان پیامبر أعظم(ص) بر مرجعیت علمی امامان بیش از هر ویژگی دیگر اصرار ورزیدند، در تثبیت امامت نقش کلیدی بر آن قائل شدند، ازآن پس در زمره دغدغه های کلامی خویش قرار دادند، و با رویکردهای مختلف به آن نگریستند، از جمله کسانی که با رویکرد نوین پلورالیستی(بزعم خود) در باره مرجعیت علمی امامان اظهار نظرکرده ، آقای سروش است، اوعلاوه بر اتکاء به مبانی پلورالیستی با عنایت ویژه ای که به غزالی دارد با استناد به سخنی از غزالی وانمود می کندکه با او همداستان است! از این رو این جستار برآن است با تحلیل و بررسی اندیشه های معرفت شناسانه غزالی و گفتار سروش چند هدف را دنبال کند، اول: تفاوت دو رویکرد( غزالی وسروش) را در باره مرجعیت علمی امامان پس از پیامبر(ص)نشان دهد، دوم: هماهنگی مبنائی غزالی با شیعه را در باره علوم وحیانی بنمایاند، سوم: به هم صدایی سروش با مخالفین شیعه(وهابیان) در باره مرجعیت علمی امامان اشاره نماید، وسر انجام تناقض داوری او با رویکرد پلورالیستی اش را نیز بنمایاند .

کلیدواژه‌ها