دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی کلامی موارد عملکرد به ظاهر ضد اخلاقی و خشونت آمیز حضرت موسی (ع) در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

کاوس روحی برندق؛ صالح حسن زاده


2. تحلیل و نقد دیدگاه سروش در باره مرجعیت علمی امامان پس از پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

محمد حسن نادم


3. پژوهشی تطبیقی در اندیشه های عرفانی و فلسفی و کلامی پیرامون آیه لایسئل عما یفعل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

امیر شیرزاد


4. حـــدوث عـــالم مــــــاده از دیدگاه متکلم و فیلسوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

سیدصدرالدین طاهری موسوی؛ مریم خوشنویسان


5. اندیشه سلفی گری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

سید مصطفی حسینی


6. بررسی تطبیقی معنا، حجیت و رابطه عقل و نقل از دیدگاه سیدمرتضی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

سیدباقر حسینی کریمی


7. هدایت ضلالت قرآنی و رابطه‌ی آن با اختیار انسان از دیدگاه علامه طباطبایی ، فخررازی ، زمخشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

علی کربلایی پازوکی؛ علی کربلائی پازکی


8. نقد دیدگاه های سلفی رشید رضا در زمینه شفاعت در تفسیر المنار با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبائی در المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

علیرضا شاه فضل قمصری


9. جایگاه آیه مباهله در مطالعات کلامی فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

سید محمد تقی موسوی کراماتی


10. بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح الغیب فخررازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی


11. تحلیل مواجهه انتقادی آیه‌الله سبحانی با روش تأویل معتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

ابوذر رجبی


12. ضرورت امامت در آراءخواجه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

محمد شعبان پور


13. ارتباط خداوند و انسان از نگاه ابن‌سینا و غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

آفاق کریمی؛ مرتضی فتحی زاده؛ شاکر لوایی


14. مطالعه تطبیقی احادیث باب بداء در اصول کافی با قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

زهره اخوان مقدم